DD51 1183

亀山 2000.1.5
サワ座
島ケ原 2000.9.10
ワカ座
柘植 2003.1.5
サワ座
柘植 2003.1.6
サワ座
関-加太 2003.1.13
サワ座
柘植-油日 2003.1.12
サワ座
関-加太 2003.1.12
サワ座
柘植-油日 2003.6.15
あすか
柘植 2003.6.15
あすか
新堂-柘植 2003.11.23
ワカ座
柘植 2005.1.22
サワ座
虎姫-長浜 2005.2.11
「北びわこ号」回送
木ノ本 2006.2.12 長浜 2006.2.12
「北びわこ号」回送
柘植 2010.1.24
キハ120回送